REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 I. ORGANIZATOR

1. Szkolenie organizuje AKBALO Andrzej Obecny, w skrócie dalej zwany AKBALO, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tysiąclecia 7/20, NIP: 954-135-30-80; REGON: 240-284-260.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

szkolenie standardowe - szkolenie z programem i czasem trwania ustalonym przez AKBALO;
szkolenie niestandardowe - szkolenie z programem i/lub czasem trwania zgłoszonym przez Klienta;
szkolenie ogólne - szkolenie z określonej kategorii szkoleń, którego celem jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie szerokiego, (ogólnego) zastosowania danego programu. Szkolenie może być realizowane w trybie szkolenia otwartego, zamkniętego lub indywidualnego;
szkolenie specjalistyczne - szkolenie z  określonej kategorii szkoleń poświęcone wybranemu aspektowi danego programu. Szkolenie może być realizowana w trybie szkolenia zamkniętego lub indywidualnego;
szkolenie otwarte - tryb szkolenia standardowego, na które zapisać się może osoba fizyczna lub firma. W szkoleniu otwartym obowiązuje program oraz cena zgodnie z opisem danego szkolenia. Szkolenia otwarte prowadzone są w grupach od 2 do 4 osób;
szkolenie zamknięte - szkolenie w firmie Klienta (lub w miejscu przez niego zorganizowanym) dla 2 lub więcej osób. Szkolenie może być standardowe lub niestandardowe, ogólne lub specjalistyczne;
szkolenie indywidualne - szkolenie dla jednej osoby realizowane w miejscu zorganizowanym przez AKBALO lub przez Klienta;
szkolenie gwarantowane - szkolenie z gwarancją AKBALO, że się  odbędzie nawet przy zapisie tylko jednej osoby;
test kompetencyjny - dokument w formacie MS WORD z 60 przekrojowymi pytaniami dotyczącymi wiedzy kandydata na temat wybranego szkolenia (pytania są od najbardziej prostych do bardzo trudnych);
formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie MS WORD do zgłoszenia na szkolenia. W przypadku szkolenia otwartego formularz pobiera Klient ze stron serwisu AKBALO. Istnieje także możliwość wypełnienia formularza online w przypadku szkolenia otwartego.  W przypadku szkolenie zamkniętego lub indywidualnego formularz wysyła do Klienta firma AKABLO;
oświadczenie VAT - dokument w formacie MS WORD do deklaracji o zwolnieniu z podatku VAT do pobrania z strony.

III. SZKOLENIE

1. AKBALO zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Klienta szkolenie określone w formularzu zgłoszeniowym.
2. Szkolenie realizowane jest według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia lub według programu i warunków ustalonych z Klientem.
3. Szkolenie standardowo rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończą o godzinie 16:00. W tym czasie zaplanowane są przerwy kawowe oraz przerwa na obiad. Łączny czas przerw wynosi 60 minut.
4. Klient zostanie poinformowany o miejscu przeprowadzenia szkolenia najpóźniej na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem. Sala szkoleniowa zlokalizowana jest w miejscu z dogodnym dojazdem komunikacją miejską, w centrum miasta lub w pobliżu dworca PKP.
5. Klient może korzystać w ramach zakupionego szkolenia z konsultacji (emailowej) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia. Zgłaszane problemy powinny mieścić się w tematyce odbytego szkolenia, a odpowiedzi trenera mogą mieć charakter wskazówek, a nie pełnego rozwiązania danego problemu.
6. Zasady organizacji szkolenia zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie www.akbalo.pl.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacja o organizowanym szkoleniu przekazywana jest zaintersowanym Klientom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy: www.akbalo.pl.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną lub przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: biuro@akbalo.pl nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłoszenie na 4 lub mniej dni przed szkoleniem może zostać nie przyjęte ze względów organizacyjnych. W przypadku szkolenia otwartego zgłoszenia można dokonać także wypełniając formularz online. 
3. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje telefonicznie lub mailowo dzień po otrzymaniu zgłoszenia.
4. Na 2 dni robocze przed szkoleniem Klient otrzymuje informację mailową lub w przypadku braku tej możliwości, telefoniczną - o szczegółach dotyczących szkolenia.
5. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu - bez ponoszenia kosztów - Klient może dokonać pisemnie (lub mailem) w terminie nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia Klienta od dokonania wpłaty za szkolenie. 
6. W przypadku odstąpienia przez Klienta z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia, AKBALO jest uprawniony do dochodzenia od rezygnującego odszkodowania w wysokości 50% ceny szkolenia.
7. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej informacji.
8. W każdym momencie Klient może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

V. ODWOŁANIE SZKOLENIA

1. AKBALO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia, o ile liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż wymagana w opisie danego szkolenia.
2. AKBALO może odwołać szkolenie w dowolnym terminie w przypadku wystąpnia zdarzeń losowych (np. nagła choroba trenera).
2. Szkolenie może być odwołane poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. W przypadku odwołania szkolenia nastąpi pełny zwrot wpłaconej kwoty (osobom fizycznym). Nastąpi on w ciągu 2 dni roboczych.

VI. OPŁATA ZA SZKOLENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena szkolenia standardowego otwartego oraz to co obejmuje cena zawarte są w opisie szkolenia.
2. Cena szkolenia zamkniętego lub indywidualnego ustalane są bezpośrednio z Klientem na drodze negocjacji.
3. Płatność za szkolenie - w przypadku osoby fizycznej - należy dokonać przelewem na co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia na konto organizatora w Banku Millennium nr 83 1160 2202 0000 0000 7192 2773 lub w ING Bank Śląski 45 1050 1214 1000 0091 1187 9665. Warunek ten dotyczy także osób fizycznych zamieszkałych zagranicą, które chcą odbyć szkolenie w Polsce lub u w kraju w którym przebywają.
4. Płatność za szkolenie - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej - należy dokonać przelewem w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury za szkolenie. Faktura w wersji papierowej jest przekazywana Klientowi w ostatnim dniu szkolenia. Faktura w wersji elektronicznej jest wysyłana Klientowi w dniu zakończenia szkolenia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku firmy zagranicznej, która chce przeprowadzić szkolenie w Polsce lub u siebie w kraju. W takim przypadku płatności należy dokonać z góry na minimum 5 dni roboczych przed szkoleniem.
5. Dla Klienta, który korzystał już z innego szkolenia AKBALO przewidziana jest 5% zniżka, obowiązująca także w szkoleniach promocyjnych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest firma Akbalo Andrzej Obecny
2. Inspektorem danych osobowych jest Andrzej Obecny (adres mailowy:
biuro@akbalo.pl)
3. Dane osobowe pochodzą od osób zainteresowanych szkoleniami w AKBALO. Od
osób, które odbyły szkolenie oraz tych, które ostatecznie nie wzięły udziału
w szkoleniu.choć przesłały formularz zgłoszeniowy. Wszystkie dane zostają pozyskane drogą elektroniczną poprzez formularze istniejące na stronach AKBALO lub jako e-maile adresowane  bezpośrednio na skrzynkę AKBALO.

4. Dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie w celu realizacji szkolenia oraz
dla spełnienia przepisów prawa dotyczących podatków i rachunkowości (faktura za udział w szkoleniu).
5. AKBALO nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych, ani nie
udostępnia ich innym firmom w celach marketingowych. Jedynym podmiotem, któremu AKBALO udostępnia dane osobowe jest firma wspierająca AKBALO w zakresie usług księgowo-podatkowych (biuro rachunkowe).
6. Dane osobowe są przechowywane w bazach AKBALO do maksymalnie jednego
miesiąca od dnia zakończenia naboru na szkolenie lub zakończenia szkolenia, lub dnia nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczy e-mail (np. przez Formularz kontaktowy).
Usuwane są wszystkie informacje zawarte na trwałych nośnikach (e-maile, dane z formularzy
certyfikaty, oferty itp).

VIII. REKLAMACJA

1. Klient złożyć może reklamacje dotyczącą szkolenia w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. AKBALO rozpatrzy reklamację i w terminie najpóźniej 7 dni od daty jej otrzymania udzieli pisemnych wyjaśnień.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. AKBALO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Klienta lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Klienta informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. AKBALO nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki i nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej.
2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Regulaminowi podlega każdy, kto zgłasza siebie lub inną osobę na szkolenie prowadzone przez AKBALO lub uczestniczy w szkoleniu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.